Neutralon algemiddel

Produktbeskrivning

Algmedel. Får användas endast till professionell algbekämpning på hårda takytor. Får inte användas mot några andra typer av angrepp och inte i högre doser än de som anges i bruksanvisningen. Den koncentrerade produkten får inte tömmas direkt i avloppet. Rengöringsvatten och överbliven lösning får endast tömmas i avlopp som är anslutna till reningsanläggning. Vid påföring med spruta ska marken runt byggnaden som behandlas täckas för att förhindra att vätskan når jordytan. Förvaras inlåst och utom räckhåll för barn. Får inte förvaras tillsammans med livsmedel, drycker eller foder. Förpackningen får inte återanvändas.
 

DOWNLOADS    

SäkerhetsdatabladDownload